VÅR MISJON

Johannes’ Åpenbaring 14.6 – 10 og 18.4

14:

6 Og jeg så en annen engel som fløy midt på himmelen. Han hadde det evige evangeliet å forkynne for dem som bor på jorden, for hvert folkeslag, stamme, tungemål og folk.

7 og han sa med høy røst: «Frykt Gud og gi Ham ære, for timen for Hans dom er kommet. Og tilbe Ham som gjorde himmelen og jorden, havet og vannets kilder!»

8 Og en annen engel fulgte etter og sa: «Falt, falt er Babylon, den store byen, fordi hun har fått alle folkeslag til å drikke av sin utukts vredes-vin.»

9 Så fulgte en tredje engel etter dem og sa med høy røst: «Hvis noen tilber dyret og hans bilde, og tar imot hans merke på pannen eller på hånden,

10 da skal også han selv drikke av Guds vredes vin, som blir utøst ublandet i Hans vredes beger. Han skal pines med ild og svovel foran de hellige englene og foran Lammet.

18:

4 Og jeg hørte en annen røst fra himmelen , som sa: «Kom ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal bli delaktige i hennes synder, og for at dere ikke skal få noen av hennes plager.

Div uttalelser om De tre englers budskap» i På fast grunn bind 2:

9T 19 (1909)På en veldig spesiell måte har syvendedags adventister blitt sendt til verden som vektere og lysbærere. Den siste advarselen til en verden som er i ferd i å møte sin undergang, er blitt betrodd dem. Et fantastisk lys fra Guds ord lyser på dem. De har fått et arbeide som er av største betydning i forkynnelsen av den første, andre og tredje engels budskap. Ingen andre arbeider er av så stor betydning. De skal ikke la noe annet oppta sinnet.

s 106/107: Forkynnelsen av den første, den andre og den tredje engels budskaper er blitt presisert ved det inspirerte ord.  Ikke en prikk eller tøddel må fjernes. Ingen menneskelig autoritet har mer rett til å forandre på fremstillingen av disse budskaper, enn å sette Det nye testamente i stedet for Det gamle. …

Det første og det andre budskapet ble gitt i 1843 og 1844, og vi lever nå under forkynnelsen av det tredje. Men alle tre budskaper skal fremdeles forkynnes. Det er like viktig nå som noen gang tidligere at de blir gjentatt for dem som søker sannheten. …

s 108: Det budskapet som forkynnes av den engelen som fløy høyt oppe under himmelhvelvet, er et evig evangelium. …

S 104: Guds folk har nå et spesielt budskap å gi til verden-den tredje engels budskap. De som har hatt den erfaring å gjennomleve og ta del i forkynnelsen av den første, andre og tredje engels budskap, er ikke så tilbøyelig til å bli ledet inn på falske stier som de som ikke har hatt Guds folks erfaringsmessige kjennskap til dette. …

s 105: Advarselsbudskapet som folk nær og fjern har fått ansvaret for , er den tredje engels budskap. De som prøver på å forstå dette budskapet, vil ikke bli ledet av Herren til å anvende Ordet på en slik måte at det vil undergrave fundamentet og fjerne pilarene i den tro som har gjort syvendedags-adventistene til det de er i dag. …

s 150: Vårt budskap skal ikke være «Fred og ingen fare» (1.Tess 5,3) Som et folk som tror på Kristi snare komme , har vi et arbeid å utføre, et budskap å bringe: « Gjør deg klar, Israel, til å møte din Gud !» (Am 4,12) Vi må løfte banneret og forkynne den tredje engels budskap  – Guds bud og troen på Jesus.

VÅR VISJON

Vi ønsker å bidra og legge til rette for at budskapet  for vår tid kan bli utgytt snarest til flest mulig i Norge og resten av Scandinavia. Vår erfaring er at mange «hungrer og tørster» etter å høre og så gjøre dette budskapet.

Vår visjon og plikt er å bidra til at vi får fram en generasjon av unge arbeidere som vil være akkurat som Jesus. Fra Johannes første brev 3.2 leser vi: «Elskede, nå er vi Guds barn. Og det er ennå ikke blitt åpenbart hva vi skal bli, men vi vet at når Han blir åpenbart, skal vi bli lik Ham, for vi skal se Ham som Han er.