Hva står Bevar SDA for?

Ved noen anledninger er vi blitt spurt om hva denne foreningen er for noe og hva den står for. Vi ønsker derfor å presentere et enklest mulig bilde av hva vi som er i styret ønsker å fremstå som og hvorfor. Vi noterer følgende:

 • Bevar SDA er en støtteforening, etablert i september 2017 (org.nr. 919 493 917). Støtteforeningen består i dag av ca. 55-60 ulike givere. Sannsynligvis har disse ulike meninger om det meste, og det er derfor vanskelig å være konkret om dette. Styret i foreningen regner med at majoriteten av disse slutter seg til menighetens 28 trospunkter. Det vi er ganske sikre på, er at alle på et eller annet tidspunkt har sluttet seg til støtteforeningens formålsparagraf som er følgende:

«Bevar SDA» skal være et hjelpende og rådgivende organ for å tilrettelegge for at KJ og ev andre helt fritt kan forkynne «Adventbudskapet» slik det er tenkt i henhold til Den Hellige skrift, med spesiell fokus på De tre englers budskap og Profetiens Ånds råd.

 • Styret består i dag av: Leif Ole Bach, Laila Larsen og Dagfinn Klund (styreleder) og Ingard Warvik.
 • KJ ble ordinert i pastorembetet i 1991. Hans utfordringer med å skaffe seg en passende jobb innenfor Syvendedagsadventistene var en vesentlig årsak til at denne støtteforeningen ble etablert i Norge.
 • Egentlig startet støtten til KJ i Danmark hvor Øko-Tryk administrerte mottak av midler og foresto utlønning. Øko-Tryk garanterte også for den lønnen som ble utbetalt. Av skattemessige årsaker ble vi utfordret til å ta over administrasjon og innsamling av gaver. I nært samarbeide med AJ sa vi ja til å videreføre arbeidet . Det var naturligvis en forutsetning at alle offentlige formaliteter som skatt og arbeidsgiveravgift o.l. måtte ivaretas.
 • Støtteforeningen mottar gaver som først og fremst benyttes til en fast lønn. De som pr. dato lønnes av midler fra Bevar SDA er følgende:
  • Kenneth Jørgensen: 100 % stilling.
  • Henrietta Jørgensen: 10 % stilling.
  • Lasse Flinker: 100% stilling.
  • Sistnevnte utfører sitt virke i Danmark og dekkes i hovedsak av danske gaver, men under samme organisasjon BSDA.
 • I tillegg til lønn har støtteforeningen også refundert noe reisekostnader (skattefrie beløp) i de tilfeller hvor ingen andre har dekket inn disse. I Norge blir reisekostnadene i hovedsak dekket av DNU, forutsatt at menigheten har fått satt KJ på talerlisten og Service Request et utsendt. I Danmark har reiseutgifter så langt blitt dekket av menighetene og menighetenes medlemmer.
 • Alle gaver går uavkortet til forkynnelse inkl. overnevntes underhold og div refusjon av reiser o.l. Styret dekker selv alle sine kostnader.
 • Det første året (2017) KJ reiste rundt på ulike arrangement, hovedsakelig weekend-arrangement, ble det registrert at han holdt vel 100 ulike taler og foredrag, hovedsakelig i Norge, men også mange i Danmark.
 • Når det gjelder det åndelige innholdet i denne virksomheten, blir dette i all hovedsak ivaretatt av de tre overnevnte som forkynner.
 • Styret i Bevar SDA forutsetter at KJ og de andre forkynnerne vi engasjerer er lojale ovenfor SDA’s 28 trospunkter. Det er også viktig at forkynnerne er lojal ovenfor flertallsbeslutninger i de overordnede organer (GC). Styret har også merket seg at KJ er svært lojal ovenfor Profetiens ånds råd om å ikke delta i splittende diskusjoner rundt kontroversielle spørsmål, men heller forkynner «de tre englebudskapene» til de mange Syvendedagsadventister som har savnet en slik forkynnelse i alt for lang tid.
 • Gjennom mange år har KJ hatt en holdning som innebærer å bygge tillit og bro mellom de ulike fraksjoner i SDA.
 • KJ har de siste årene blitt benyttet av Mattesonskolen til undervisning i bl.a. Daniel og Johannes Åpenbaring. Gjennom sin kontakt med Fredheim Helsesenter forestår KJ et ikke ubetydelig bibelstudie med personer som ønsker dette.
 • Det er også planer om at man etter hvert går over i mer utadrettet virksomhet. Virksomheten er i dag utvidet med: Inspirasjonshelger (allerede avviklet 3 slike helger på Fredheim hvorav alle med fullt hus). Uke 20 i 2020 besluttet BSDA-styret sammen med KJ Ministry å starte en Bibelstudiegruppe på Zoom. Studie av Apostlenes gjerninger er første oppgave, og avvikles hver kveld fra kl.2000-2100. Samtidig etablerte vi en egen FB-gruppe Bevar SDA Norge. Under Bibelstudiene har vi så langt (etter 5 kvelder) hatt ca. 50 deltagere hver kveld. FB-gruppen har allerede etter 5 dager passert 100 medlemmer. FB-gruppen er i tillegg til denne mer statiske hjemmesiden tenkt å være et supplement for nyheter og informasjon.
 • Vi er ydmyke på at vi ikke kan drive denne aktiviteten lenger enn hva våre givere med Herrens velsignelser gir oss anledning til, men har tro på at dette vil vare enda en stund.
 • Vi ønsker å bevare SDA, og ber derfor om at all tiende gis til Syvendedags Adventistkirken. 9T 249
 • Vi er ydmyke på at vi ikke kan drive denne aktiviteten lenger enn hva våre givere med Herrens velsignelser gir oss anledning til, og takker for alle gaver.